Algemene voorwaarden - Buro Zero

Algemene voorwaarden

Definities

“Buro Zero” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met nummer 50241125. 
“Klant” is de afnemer van een product of dienst van Buro Zero. 
“Overeenkomst” is de overeenkomst die door beide partijen getekend wordt vóórdat Buro Zero overgaat tot levering aan de Klant.

1.Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Buro Zero. Buro Zero is gerechtigd op elk moment de Algemene Voorwaarden aan te passen. Een laatste versie van deze Algemene Voorwaarden is via de website van Buro Zero in een gebruiksvriendelijk bestandsformaat te downloaden. Natuurlijk is een exemplaar van de algemene voorwaarden ook op aanvraag gratis beschikbaar.

2. Aanbiedingen en offertes

Door Buro Zero gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, en zijn onder geen enkele voorwaarde bindend. Alle uitgegeven offertes hebben een geldigheid van 30 werkdagen.

3. Overeenkomsten

In een Overeenkomst staan de definitieve afspraken over het door Buro Zero aan de Klant te leveren product of dienst. In de Overeenkomst staan de technische en grafische details, de prijsopgave en leveringsdata, welke niet als een fatale termijn kunnen worden beschouwd. 
In sommige gevallen dient de Klant informatie aan te leveren aan Buro Zero. Hiervoor wordt in
de Overeenkomst een uiterlijke datum vastgesteld. Wanneer de Klant op deze datum geen of onvoldoende informatie aan Buro Zero heeft geleverd, is Buro Zero gerechtigd de leveringsdatum van het eindproduct en eventuele tussenproducten te wijzigen.

Een Overeenkomst is slechts bindend wanneer:

a.    Expliciet vermeld is dat het een Overeenkomst betreft
b.    Dit document voorzien is van een handtekening van Buro Zero of een vertegenwoordiger van Buro Zero en van de Klant of een vertegenwoordiger van de Klant; en
c.    Schriftelijk door Buro Zero een levertermijn is vastgesteld.

Buro Zero heeft het recht om het sluiten van een Overeenkomst te weigeren.

4. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn exclusief de geldende BTW (hoog tarief, 21%), tenzij anders vermeld. Indien Buro Zero schriftelijk kan aantonen dat de kostprijs van een product de verkoopprijs overschrijdt, is Buro Zero gerechtigd de verkoopprijs te verhogen. Dit geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Levering

Het moment van levering is wanneer volgens Buro Zero aan alle technische eisen van de Overeenkomst is voldaan. Bij de levering wordt het eindproduct door Buro Zero en de Klant gezamenlijk gecontroleerd op eventuele gebreken of gewenste wijzigingen. Deze worden, indien door Buro Zero erkend, en indien mogelijk, binnen 7 (zeven) dagen na levering aangepast.

6. Betaling

Buro Zero is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen, en kan zelf de hoogte van de vooruitbetaling bepalen, tot maximaal het totale factuurbedrag. Standaard is 50% bij aanvang van het project. Na levering van het eindproduct dient de Klant binnen 30 (dertig) dagen het volledige (resterende) factuurbedrag te hebben voldaan aan Buro Zero. Indien de Klant hieraan niet heeft voldaan, is Buro Zero gerechtigd tot maximaal 2 (twee) maal het factuurbedrag in rekening te brengen, plus eventuele incassokosten.

7. Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

Alle producten (audiovisueel, grafisch, dynamische websites en beheersystemen, etc…) van Buro Zero worden onder licentie verstrekt, tenzij anders vermeld. De producten blijven dus eigendom van Buro Zero. De klant krijgt door middel van een licentie het gebruiksrecht voor deze producten. Dit recht is zonder schriftelijke toestemming van Buro Zero niet overdraagbaar.

Bij levering van een product blijven de auteursrechten in handen van Buro Zero. Dit houdt in dat de Klant eventuele wijzigingen in het onder licentie geleverde product niet mag uitvoeren. Buro Zero behoudt het auteursrecht op de ontwerpen van de website. Klant verkrijgt automatisch na het voldoen van het volledige factuurbedrag een beperkt overdraagbare licentie op het gebruiksrecht van de ontwerpen voor onbepaalde tijd. Dit vrijwaart Klant van verdere kosten voor het gebruik en doorontwikkeling van de opgeleverde ontwerpen. Deze licentie is niet overdraagbaar anders dan bij verkoop van de gehele opdrachtgevende onderneming/stichting en omvat uitsluitend het gebruik van de ontwerpen voor het doeleinde zoals door Klantvoorgenomen en beschreven in deze off erte. Door middel van een Akte van Overdracht kan Buro Zero de auteursrechten overdragen aan de Klant. Hiervoor mag Buro Zero een nader te bepalen bedrag aan de Klant in rekening brengen.

8. Aansprakelijkheid

Buro Zero is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde producten en diensten, of onjuiste of niet tijdige levering van producten en diensten aan de Klant. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Buro Zero is niet aansprakelijk voor de door de afnemer of derden geleden schade, door toedoen van Buro Zero of door Buro Zero geleverde producten en diensten. Buro Zero kan bij het niet halen van de deadline niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen voor de Klant. Buro Zero is niet aansprakelijk bij het niet kunnen nakomen van de (eventuele) overeengekomen deadline. De Klant vrijwaart Buro Zero en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Buro Zero geleverde producten en/of dienst.

9. Retentierecht

Alle producten blijven eigendom van Buro Zero totdat het volledige factuurbedrag betaald is door de Klant, behoudens het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Buro Zero is gerechtigd het retentierecht (artikel 3:290 e.v. BW) toe te passen indien er niet volledig betaald wordt binnen de afgesproken termijn.

BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Buro Zero bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Klant Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Algemeen

 1. De met een hoofdletter beginnende begrippen in deze Bijlage hebben de betekenis die daaraan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) is toegekend (artikel 4 AVG). Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.

 2. Buro Zero biedt Klant de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Buro Zero bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Klant Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan Klant worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Klant de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Buro Zero vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Klant Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of sub-verwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de Verwerking

 1. Buro Zero verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Klant Persoonsgegevens te verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming van de Klant worden bepaald.

 2. Buro Zero zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Klant is vastgesteld. Klant zal Buro Zero op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage of de Overeenkomst zijn genoemd.

 3. Buro Zero heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Buro Zero neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

 4. Buro Zero verwerkt in opdracht van Klant Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreff ende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreff en, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:

 • NAW-gegevens;

 • Telefoonnummers;

 • e-mailadressen;

 • IP-adressen;

 1.  Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën Betrokkenen. De Betrokkenen betreff en:

 • Personen die gebruik maken van de Dienst;

 • Bezoekers van de website;

 • Personen die e-mail ontvangen van of verzenden aan Klant;

 • Personen die opgenomen worden door Klant in haar e-mail adressenboek binnen de door Buro Zero beschikbaar gestelde webmailomgeving;

 • Personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen;

 • Personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan Klant;

Artikel 3. Verplichtingen Leverancier

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde Verwerkingen zal Buro Zero zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens door Buro Zero vanuit diens rol.

 2. Buro Zero zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Klant aan Buro Zero zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van Klant.

 3. Buro Zero zal Klant, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

 4. De verplichtingen van Buro Zero die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenendie Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Buro Zero.

 5. Buro Zero zal Klant in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Klant in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

 6. Buro Zero zal Klant, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het voor zover vereist uitvoeren van een gegevensbeschermingseff ectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Buro Zero redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Klant worden vergoed.

Artikel 4. Doorgifte van Persoonsgegevens

 1. Buro Zero verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Klant geeft Buro Zero daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 2. Buro Zero zal Klant, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

 2. Buro Zero is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant.

 3. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Klant, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Buro Zero zijn gemeld, Verwerkingen door Derden en/of voor andere doeleinden, is Buro Zero niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Klant. Klant staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.

 4. Het is aan Klant om te beoordelen of Buro Zero afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.

 5. Klant staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

 6. Klant staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreff ende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

 7. Onverminderd de overige rechten van Buro Zero, vrijwaart Klant Buro Zero van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Klant in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Klant verleent Buro Zero hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Klant zal Buro Zero Klant zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.

 2. Buro Zero heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Buro Zero zal Klant inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Klant de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Klant geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Klant geacht ermee in te stemmen.

 3. Indien Klant binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Buro Zero, dan is Buro Zero gerechtigd om de betreff ende nieuwe subverwerker in te schakelen en is Klant gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.

 4. Buro Zero zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Klant en Buro Zero zijn overeengekomen. Buro Zero staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Buro Zero zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

 2. Buro Zero kan wijzigingen aanbrengen in de getroff en beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. De door Buro Zero redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de aan te brengen wijzigingen in de beveiligingsmaatregelen zullen door Klant worden vergoed.

 3. Buro Zero staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreff end is. Buro Zero zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet onredelijk is.

 4. Klant stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan Buro Zero ter beschikking, indien Klant zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroff en. Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal Buro Zero, zich naar beste kunnen inspannen om Klant daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Klant beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of niet. Buro Zero spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Buro Zero meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Klant is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

 3. De meldplicht behelst voor Buro Zero in ieder geval het melden aan Klant van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

 • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;

 • wat de (voorgestelde) oplossing is;

 • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;

 • wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;

 • wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Klant, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

 1. In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Buro Zero, zal Buro Zero het verzoek doorsturen aan Klant en de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Klant zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Klant hulp nodig heeft van Buro Zero voor de uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal Buro Zero hieraan meewerken en zal Buro Zero hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Buro Zero ingevolge deze Bijlage voor Klant Verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Buro Zero jegens derden. Buro Zero zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.

 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 • Voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan Derden te verschaff en; of

 • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of

 • Indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of

 • Ten aanzien van Derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 –Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

Artikel 11. Duur en opzegging

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

 4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Buro Zero de van Klant ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat Buro Zero deze Persoonsgegevens aan Klant zal terugbezorgen dan wel Buro Zero wettelijk verplicht is tot het bewaren van deze Persoonsgegevens. Buro Zero kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Klant in rekening brengen bij Klant.